chris-liverani-XLFu0PM5Qsg-unsplash3_edi

O nama

Naša
priča

Misija i

Vizija

Licence

Od osnivanja, 2008. godine, Neopetrol Inženjering je postao vodeća projektantska kompanija na lokalnom, ali i regionalnom nivou, pružajući izuzetne usluge i tehničko znanje kroz sve faze projektovanja. Neopetrol Inženjering sarađuje sa državnim institucijama, javnim i multinacionalnim kompanijama na izradi velikog broja projekata.

5 DEPARTMANA (SEKTORA)

Procesni, Mašinski, Elektroenergetski, Merenje i regulacija i Građevinski sektor

23 INŽENJERA
Visoko stručnih i specijalizovanih u svojim disciplinama, podržani od strane iskusnih tehničara

ISKUSTVO PRE SVEGA
Naš kadar poseduje savršenu ravnotežu iskustva i ambicije, znanja i želje za inovacijama, godina i snage.

PREKO 100 USPEŠNO ZAVRŠENIH PROJEKATA

Za svojih 12 godina poslovanja, Neopetrol Inženjering je uspešno završio preko 100 projekata sa širokim spektrom klijenata i njihovih zahteva.

20+ ZADOVOLJNIH KLIJENATA

Koji mogu potvrditi kvalitet i stručnost naših projekata i implementirani sistem menadžmenta kvalitetom koji obezbeđuje da posao ne može da se obavi na bilo koji drugi način.

Mi poslujemo sa našim klijentima nezavisno od njihove lokacije – NPI ispunjava projektnim zadatkom zadate obaveze poštujući zadate rokove i budžetska ograničenja. Naše preduzeće će nastaviti da doprinosi uspehu naših klijenata kroz stalni fokus na njih i naš integrisani i održivi projektni pristup. Kao industrijsku referencu, pokazaćemo „know-how“, posvećenost i inspirisanost da pomognemo našim klijentima da dosežu dalje i postignu svoj uspeh.

Od osnivanja, Neopetrol Inženjering je postao vodeće srpsko preduzeće za projektovanje, pružajući izuzetan obim i kvalitet usluga i tehničkog znanja kroz sve faze projekta. Naše preduzeće danas sarađuje sa državnim institucijama i državnim i multinacionalnim kompanijama širom sveta, sudelujući na mnogim projektima.

U bilo koje vreme, sada ili u budućnosti, mi poslujemo sa našim klijentima nezavisno od njihove lokacije – Neopetrol Inženjering izrađuje, izvršava i održava kapitalne projekte u roku, u okviru budžeta, sa fokusom na potrebe klijenata, timskom radu i konstantnom unapređivanju organizacije i poslovanja. Naše preduzeće će nastaviti da doprinosi uspehu naših klijenata kroz naš integrisani i održivi projektni pristup. Kao industrijsku referencu, pokazaćemo „know-how“, posvećenost i inspirisanost da pomognemo našim klijentima da dosežu dalje i postignu svoj uspeh.

Neopetrol Inženjering d.o.o. poseduje licence za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina i to:

  • P031M1 - Dizajn termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija (u industriji nafte i gasa, hemijskoj proizvodnji, alternativnim gorivima i svim ostalim procesnim industrijama).

  • P030E4 - Dizajn upravljačkih sistema električnih pogona - automatizacija, instrumentacija, merenje i upravljanje (u industriji nafte i gasa, hemijskoj proizvodnji, alternativnim gorivima i svim ostalim procesnim industrijama).

  • P031T1 - Procesni inženjering - Dizajn procesa u naftnoj i gasnoj industriji

  • P032M1 - Projektovanje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija naftovoda i cevovoda za više proizvoda, gasovoda za maksimalni radni pritisak preko 16 bara; Skladišta za naftu, TNG, naftni derivat sa kapacitetom od 500 tona ili više

  • P032T1 - Procesni inženjering - Projektovanje procesa naftovoda i cevovoda sa više proizvoda, Cevovodi za gas za maksimalni radni pritisak preko 16 bara; Skladišta za naftu, TNG, naftni derivat sa kapacitetom od 500 tona ili više

  • P033M1 - Projektovanje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija vrelovoda.

  • P052M1 - Projektovanje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane snage 10 MV ili više.

  • 09/4 broj 217-691/18 od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zaštitu -  Izrada glavnog projekta zaštite od požara

  • 09/4 broj 217-690/18 od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zaštitu -  obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara: Izrade projekata stabilnih sistema za gašenje požara; Izrade projekata stabilnih sistema za dojavu požara; Izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para; Izrade analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija; Projektovanje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima i Projektovanje sistema za odvođenje dima i toplote.